"ןיא-ואוימ" אהדוב שדקמ
.
8 האמ ,ץעב היינב
.
םירוגמ תיב לש "הוינה" לספ
.
וקוטנינ רסיקה רבק
םירוגמ לש רוזחש
 
"ןיאוסוש"
.
י'גוירוה שדקמ
.
י'גוירוה שדקמ
 
י'גיאדוט שדקמ
 
י'גיאדושוט שדקמ
 
הקיתעה הרנ ריעה תפמ רוזחש
 
הרנב רסיקה ןומרא לש רוזחש
 
הסיאב "שמשה תלא" שדקמ
 
המישוקצטיאב "יירוט"
 
הסינכ רעש ,"יירוט"
וטויקב שדקמל
 
הסיאב וטניש שדקמ
 
ומוזיאב וטניש שדקמ
 
וטויקב "הגוסק" וטניש שדקמ
 
וקינב "וגושוט" וטניש שדקמ
 
ירפכ תיב
 
ימוזיא תחפשמ תיב
 
וטומאמי תחפשמ תיב
 
הטישאמי תחפשמ תיב
 
םינקב הינב
 
רישע ירפכ תיב
 
וטויקב םירוגמ תיב תיזח
 
ןדניש ןונגסב ןגו תיב
 
וטויקב ןיאודויב שדקמ
 
י'גיימיה תריט
 
ןמי'צה יקאסוא וטנישה שדקמ
 
התה סכט ןתיב
 
תיתוכלמה הליוה
וטויקב "הרוצטק"
 
וטויקב וקוקויר תטיסרבנוא
 
םינועשה תרבח ןיינב
ויקוטב "וקייס"
 
וטויקב ימואלה ןואיזומה
 
הדובעב םיאנב-םירגנ
 
ויקוט תיריע ידרשמ
 
ויקוטב ימואלה ןוידטצאה
 
תונמאל ויקוט תטיסרבינוא
 
"ימאנזאס" םלוא
 
תינרדומ תולכירדא
 


המדקה

ץוק הירא

תיסחי םיעגמל םרגש דדובמ יפרגואיג םוקימב ,םייא תרשרש לע

תיטתסא תוברת ןפיב החתפתה ,םיל רבעמש תויוברת םע םיטעמ

םידחוימה ,םייתביבסה ,םייפרגואיגה םיאנתה .תידוחיי תיתוזחו

תאצוי תילכירדא תוברת לש התריציל ומרת םהב החתפתהש תוברתהו

.ןפוד


תונמאה העיגה םירשעה האמבו רשע עשתה האמה ףוס ךלהמב

לע הבושח העפשה העיפשהו בחרה םלועה תעדותל תינפיה תולכירדאהו

.םירשעה האמב תימלועה תולכירדאהו תונמאה לש התוחתפתהץע תוברת

תולכירדאהו (ימורו ןווי) הקיתעה תינוכית םיה תולכירדאה

ןבאה לע הנושארו שארב תוססובמ היתובקעב החתפתהש תיאפוריאה

רמוחה לש תויטתסאה ויתונוכת .הריציה לש יזכרמה םלגה רמוחכ

.תיאפוריאה תולכירדאה לש הינפ תא ובציע תויסדנהה ויתולבגמו

לכ תא החתיפ ,ץע לש הלועמ םלג רמוחבו תורעיב הרישע הנידמכ ןפי

ץעה לש תויסדנהה ויתונוכת .הז רמוח םע הלש תילכירדאה תוברתה

םייטתסאה םיכרעהו םייחה תוברת םע דחיב םייתוזחה ויכרעו

הנוש ןפואב תימוקמה תולכירדאה לש הינפ תא ובציע ןפיב וחתפתהש

.םלועב רחא םוקמ לכמ דאמתירוטסיה הרפה ןפי

תעפשה ינפל לש ןפי תולכירדא לע רישי ןפואב ונל עודי דאמ טעמ

העדי אל ןפי .הריפסל תישישהו תישימחה תואמב תיניסה תוברתה

תא םידעתמה םיכמסמ ונל ןיאו וז העפשה ינפל בותכו אורק

תוברת ,ףסונב .טרפב תולכירדאה תאו ללכב תינפיה הירוטסיהה

םייגולואיכראה הידירשו בטיה תדרוש אל ץע לע תתתשומה תילכירדא

ןפי לע ונל שיש עדיה טעמ תא .דחוימב םירורב אלו םיטעמ םה

:תורוקמ לש תלבגומ תומכמ םיבאוש ונא תירוטסיה הרפה


ידומע לש תודוסיה קר ורתונ םהב םינבמ לש םייגולואכרא םידירש *

גשומ ונל םינתונו ןיינבה תינכת לש ןוגראה תא ונל םיארמו ץעה

.תיבחרמה ותרוצ יבגל המ


יבג לע םינבמ לש םירויצו םינבמ הקחמה הרוצב םייושע סרח ילכ *

ונל םינתונ ךא דחוימב םיקיודמ םניא ולא םירויא .סרח ילכ

.הינבה תרוצ לע תמיוסמ הנומת

םניא הריפסל תונושארה תואמהמ םירבק לש םיילטנמונומ םידירש *

גשומ ונל םינתונ ךא ,םייחה לש תולכירדאה לע עדימ ונל םיקפסמ

.תוברתה לש תיסדנההו תינוגראה תלוכיה לע


ילוא תוכיישה תונוש םירוגמ תורוצ יתש לע ונל םירומ םיאצממה

דודר רובכ הנבנ דחא םירוגמ תיב .תונוש תוינתא תוצובק יתשל

,יטורח גג לע ורגסש םיצע יעזג ןוסכלאב ובצוה וביבס רשא המדאב

תוינתא תוצובקל הארנכ ינייפוא הז הנבמ .שק הפוחמ הארנה לככ

,תואסנולכ תיב הנבמ אוה ינשה הנבמה .ינופצו יתשבי ןרוקמש

דע העברא .טקשה סונייקואה יפוחל תורחא תורבח לש םינבמל המוד

לש הבוגב תיקפוא ץע תפצר םהילעמ ,המדאב םיעוקת ץע ידומע השיש

ידי לע ןגומה םירוגמה ללח הילעו המדאה ינפמ תוחפל יצחו רטמ

גוסש םירובס םירקוח .שק יופיחו ץע תורוק לש יעופיש וד גג

לע הטלתשה רבד לש ופוסב רשא תינתאה הצובקל ךייש ינשה תיבה

.טילשה דמעמה תא רקיעב הביכרהו ןפיהעפשה העיפשמו ןפיל רודחל תיניסה תוברתה הליחתמ תישישה האמב

.טרפב הלש תולכירדאה לעו ללכב התוברת לע המוצעתיניסה תולכירדאה תעפשה


.םיקזחתמו םיכלוה םילגב ןפיל רודחל הליחתמ תיניסה תוברתה

תוכלוה תוחלשמ תחלושו םירשקה תא תדדועמ תירסיקה החפשמה

לש ןיס .ןפיל האיבהלו ןיס תוברת תא דומלל םינפי לש תולדגו

םירזנמה .תיטסיהדוב הנידמ איה (6 - 9 תואמ) גנאט תלשוש

תואטיסרבינואל הליבקמה קיתעה םלועב תויהל םיכפוה םיטסיהדובה

אל) התוללכב תוברתה לע בחרה עדיה זכרתמ וב םוקמ - ונימי לש

םירוממ תדסוממ הרוצב עדיה רבעומ ובו (תיטסיהדובה תדה לע קר

םינש ןתואב ןיסל םיעיגמש םינפיה "םיטנדוטס"ה .םידימלתל

לכ תא םג תינמז וב ךא תיטסיהדובה תדה תא התיבה הרזחב םיאיבמ

האלהו תיעיבשה האמהמ התעפשה רשא תיניסה תוברתהו םייחה תכסמ

הלש תולכירדאבו ללכב ןפי תוברתב רתויב תיזכרמ תויהל תכפוה

.הז ללכבתיטסיהדוב תולכירדא


הנושאר תונמדזה םישדקמה םיווהמ ,םזיהדובה לש תיתדה העפשהה דצב

םינשה לש ןיסל .ןפיל םייניסה בוציעהו הינבה תוטיש תרדחהל

תקולח תונורקע .דואמ הרודס תילכירדא הנשימ רבכ שי ולאה

טושיקהו בוציעה יטרפ ,הסדנהה תונורקע ,הינבה תוטיש ,בחרמה

,םהירוחאמש םייטתסאהו םייפוסוליפה תונויערה ללוכ , ילכירדאה

תרות ןיסב .תרדוסמו תנגרואמ הינב תרותכ ןיסמ ןפיל םיעיגמ

תרדוח איה ןפיל ךא ,תילכירדאה תוליעפה לכ תא תקבוח וזה הינבה

.םייטסיהדובה םישדקמה תועצמאב הנושארל


םלוא ,6-ה האמהמ לחה ןפיב ונבנ םיבר םייטסיהדוב םישדקמ

י'גוירוה אוה ןפיב רתונש רתויב קיתעה שדקמה .ודרש אל םתיברמ

ךא תיעיבשה האמה תליחתב הנבנ שדקמה .הרנ זוחמב (Horyu-ji)

לש תירוטסיהה ותובישח .673 תנשב בוש הנבנו שאב הארנכ עגפנ

החפשמה תוסחב הנבנש ןושארה הארנכ היהש ךכב איה הז שדקמ

.תירסיקה


לש תיסאלק אמגוד םיווהמ י'גוירוהב םינבמה תילכירדא הניחבמ

םינבמה ינש .ךכמ עמתשמה לכ לע ,תיניסה גנאט תלשוש תולכירדא

.הליפתו םיסכטל שמשמה שדקמה ןיינבו הדוגפה םה םחתמב םייזכרמה

ליצא הינב רמוחל ןיסב בשחנ ץעה דועב יכ ןייצל שי םלוא

תובורק םיתיעלו ,תולקב ותוא גישהל היה ןתינ דימת אל ,ףדעומו

.רתוי םינימז ךא םיטושפ םירמוח לע םייניסה םיאנבה ורשפתה

לע יונב י'גוירוה .יתוכיא ץעו םירישע תורעי ,תאז תמועל ,ןפיל

,הנש 1300-ל לעמ דמעמ וקיזחהש םילועמ םירמוחמ ,ץעה תרהוט

.תניוצמ הינב תוכיאבוםירע יוניב


הטלחהל תינפיה תירסיקה החפשמה תא האיבה תיניסה תוברתה תעפשה

ריעה המקוה 710 תנשב .יניסה לדומה יפ לע השדח הריב ריע תונבל

הנושארה תינפיה ריעכו ,ןפי לש הנושארה העובקה הריבה ריעכ הרנ

(Changan) ןאגנא'צ ריעה תארשהב ,יניסה לדומה יפ לע התנבנש

תעבורמ תוצבשמ תשר לע היונב תיניסה ריעה .גנאט תלשוש תריב

ןומרא םקוממ ,הזה ריצה ןופצב .ןופצל םורדמ יזכרמ ריצ ביבס

המאתהב םימקוממ רסיקה ןומראו ריצה ביבס .ירטמיס ןפואב רסיקה

עבקנ הרנ לש המוקימ םג .םירוגמה יעבורו תדהו ןוטלשה תודסומ

.םייניס םייתביבס תונורקע יפ לע


- (794) השדח הריב המקוה זאו 784 תנשל דע הריב ריעכ השמיש הרנ

.וטויק ריעה םויה תאצמנ ובש רוזאב (Heian-kyo) ויק-ןאיה

םירעה יוניב תרות יפ לע איה םג התנבנו הרתוא ויק-ןאיה

.תיניסה


וטנישה תד תולכירדא


המגודה .םזיהדובהמ התוהמב הנוש ,הקיתעה תינפיה תדה ,וטניש תד

ןפי ירסיק לש יתחפשמה שדקמב תאצמנ וטניש שדקמל רתויב הבושחה

.ןפיב רתויב בושחה וטניש שדקמ - (Ise) הסיאב שמשה תלא שדקמ -

שדקמ תא גיצהל םירקוח וגהנ םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמב

.תיניסה העפשהה תרידח ינפל תינפיה תולכירדאה לש המגודכ הסיא

ינפל םייק היה אל הסיא שדקמ יכ םיחיכומ רתוי םישדח םירקחמ

תיתוברת דגנ תבוגתכ הנבינ אוה יכו הריפסל תינימשה האמה

לומ לא הקיתעה תדה תא רמשלו קזחל ןויסינכו םזיהדובה תרידחל

.הינשה תדה לש הריהמה התוטשפתהו הקזוחתא ונינפב גיצמו םייטסיהדובה םישדקמהמ דואמ הנוש הסיאב שדקמה

תורוקמו םיילכירדאה תונויערה תאו םינפיה םייטתסאה םיכרעה

.תיניס-םורטה תינפיה תוברתה ךותמ םהלש הארשהה


,םייפוי לשב ורחבנש םייעבט םירתאב םייקתה ינושארה וטניש ןחלופ

ךרוצל "םישדוקמ" וזרכוהש םירתא וא ,יגטרטסאה םמוקימ לשב

.שק לבחב ומחתנ ,תורדג וא םיצע יפקומ םירתאה .םיוסמ סכט עוציב

,רעש יומד הנבמ ,( Torii) יירוט .יירוט תועצמאב וניוצ םה רתוי רחואמ

.לוחל שדוק ןיב דירפמו ,וטניש ירתאב טלובה רכיהה ןמיס אוה


גגו ,םירשי ץע ידומע :הנבמב םיטושפ ויה םה וטניש ישדקמ ונבנשמ

יטתסא ,בבוסה עבטה םע הינומרהב אצמנה הנבמ לש איה השוחתה .שק

.שדקמה גגב ץעה תורוק תובלטצהב אטבתמ יביטרוקדה יפואה .דבוכמו


הינב תורוצ ורמתשה םהב וטניש ישדקמ לש תונונגס רפסמ םימייק

,םיילאיצוסה םיאנתה לע דיעהש ןונגסב ןייפואמ שדקמ לכ ,תוקיתע

הסיאב שמשה תלא שדקמ .רוזאה לש תיתדה הריוואה לעו ,םיילכלכה

םיינבלמה םינבמה .יטנגלאו טושפ ,ירפכ זרוא םסא לש הנבמל המוד

םאתהב .תואסנולכ תרזעב עקרקה לעמ םיהבגומו יעבט ץעמ םייונב

רצחב שדחמ הנבנו םינש םירשע ידמ שדקמה סרהנ ,הרהוטה תרוסמל

.(Shimmei ןונגס) רשי שלושמ גגב ןייפואמ הז הנבמ .הדומצ

.(Taisha ןונגס )רועק שלושמ גג לעב אוה (Izumo) ומוזיאב שדקמהתובכרומ תוכרעמ םע ,םילודג וטניש ישדקמ ונבנ םזיהדובה תעפשהב

ישדקמבש םסרופמה .ינשה עבצב עבצנ שדקמהו ,םירומיקו תוגג לש

ריעב (Toshogu) וגושוט שדקמ אוה םייביטרוקדהו םיבכרומה וטניש

.(Nikko) וקינ


םירוגמה תיב תולכירדא


םייתוברת םייונישו רתוי תינרמש יעבט ןפואב איה םירוגמה תביבס

דאמ טעמ ועפשוה ןפיב רפכה יתבו םעה יתב .טאל הילא םירדוח

יפכ רבעה תואמגוד תא וכישמה ולא םיתב .תיניסה תולכירדאהמ

םייוניש תורודה ךרואל ורבעו םייגולואכרא םיאצממב ולגתנש

.ירפכה םייחה חרואל םאתהב םייתגרדהו דאמ םייטיארפכה תיב


המודקה ןפיב ויה ,תירוטסיה-הרפה ןפי לע קרפב ראות רבכש יפכ

תואמגודה טעמב ."תואסנולכה תיב"ו "רובה תיב" - םיתב יגוס ינש

תוברתה תושבגתה םעש ,םילגמ ונא םייניבה ימימ ונל ודרשש

ינפיה רפכה תיבל הלאה םיסופיטה ינש םיגזמתמ ,תינפיה

תא םיכישממ ובש תיבה קלח תויהל ךפה "רובה תיב" .ינייפואה

ארקנ) לושיבו ןוזמ תנכה ללוכ ,תיאלקחה תרצותה דוביע תולועפ

החתפתה םירוגמל שמשמה קלחב .(המדאה ללח Doma -המוד תינפיב

ינפל לעמ תמרומ ץע תפצר לע םירוגמ לש הפדעה הירוטסיהה ךלהמב

איבה םיקלחה ינש ןיב ףוצרה רשקה .תואסנולכ יבג לע המדאה

.המדאה ינפ לעמ רטמ יצחכ ,תואסנולכה תכמנהל.בחר גג ידי לע דחיב םירוקמ תיבה לש םינושה םיקלחה ינש

םיאשונה תורוקו םידומע - ץע ולוכ יונב תיבה תיסדנה הניחבמ

יונב דלשה - ץעב היינבל ינייפוא ןפואב .עפושמ גג לש הנבמ

אוה טושפה ירפכה תיבהו ,םידומע ןיב תורוק לש םירשי םיווקב

.ץע תפצר ויצחו המדא תפצר ויצח רשא ךרואמ ןבלמ:םינווגמ םיעצמאב תישענ ץעה דלש תריגס

תועוצר לש ברעו יתש תשר םיחתומ םוטא ריק םיפידעמ וב םוקמב

ברועמ רמוח לש תובכש םהילע םיכילשמו םירחא םיפנע וא קובמב

דחוימב ינייפוא הז ריק .דיחאו ביצי ,הבע ריק תריציל דע ןבתב

."המוד"ה רוזאל


םאתהבו ףונה לא רתוי הבחר החיתפל הפדעה החתפתה םירוגמה רוזאב

ןתינש תוררגנ תוציחמ לש תכרעמ הבצוה םידומעהו תורוקה ןיב -

וקל רבעמ הצוחה תטלוב ץעה תפצר .ךרוצל םאתהב רוגסלו חותפל

לש םילודג םיקלח הפיקמה תספרמ ןיעמ תרצויו תוציחמהו ריקה

.תיבה


גוסמ ("שק גג") םינק לש גג היה רפכה תיבל רתויב ינייפואה גגה

גגל ונתנ הובג עופישב םינק לש תובע תובכש . (Kaya)היאק

.ירפכה רוזאה לש עיקרה וק לע תידוחיי תימדתו דודיב ,םוטיא

תואמל דע וראשנ ,ןיסמ האבוה םהלש רוצייה תטישש ,םיפער

.וב שמתשהל וטעימ רפכה יתבו ךרע רקי רצומ תונורחאה

הביבסהמ םישיגנ םייעבט םירמוחמ יונב ,תיממעה ותוטשפב תיבה

ףושחו חותפ ,עבטל בורק ,תורתומו םיטושיק לוטנ ,הבורקה תיעבטה

תינפיה תולכירדאה לע עיפשה רשא יטתסא לאידיא הווהמ ,וילא

.ךשמהב טרופיש יפכ ,תונורחאה תואמבתימילקא המאתה


ותיזחש ךכ תילאידיא בצומ תיבה לש ותרוצ תא ןייפאמה ןבלמה

הטילב ידי לע תמלבנ ץיקב ההובגה שמשה .המורד הנופ הכוראה

תורשפאמ תוררגנה תוציחמה .םיענ לצ תרצויה גגה לש תינייפוא

.ץיקה לש החלהו המחה הנועב שלופמ רורוואו תיבה לש החיתפ

תחתמ לא תדרוי הכומנה שמשה ,ןפי לש הנוחשה הנועה ,ףרוחב

לש םיימינפ םיקלח תומיענ םיינרקב תפטושו גגה תטילב םוסחמל

ןגהלו ץעה יסירת תא ףיגהל דימת ןתינ ינוציק ריוא גזמב .תיבה

.תיבה םינפ לעהלוצאה תיב

תונבל ונל םירזוע האלהו ןאיה תפוקתמ םירויצו םייתורפס םירואית

.ןפיב םינוילעה תודמעמה לש םירוגמה יתב לש דאמ הריהב הנומת

ןפי לש הריעצה תוברתה ךותמ חתפתה הז תיב יכ חינהל ריבס

לע ונל עודי דאמ טעמ ךא ,הלש תיממעה הינבה ךותמו הקיתעה

תרוצ לע רתוי עיפשהש הז אוה קיתעה תואסנולכה תיב .ולא תופוקת

ויה הלוצאה תובכשש תורמל .םינוילעה תודמעמה לש םירוגמה תיב

םירוגמה תיב ,תובר הנממ ועפשוהו תיניסה תוברתה םע קודה רשקב

סיסב לע ירוקמ ינפי חותיפ םיגדמו תיניסה תוברתהמ טעמ עפשוה

.ןאיה תפוקתל ינייפוא ןפואב תיניס היפוסוליפו תונויער

תיבה .(Shinden) ןדניש ארקנ ןאיה תפוקתב חתפתהש ןיינבה סופיט

תיבב ץעה תפציר רוזא לש דחוימב בחר הדימ הנקב חותיפ אוה

בחר ןג ימורדה וקלחב ,לודג אוה םירוגמה שרגמ .ירפכה םירוגמה

םינבמה לכ .םהיניב םירבוחמ םיניינב לש תכרעמ ול ןופצמו םיידי

םיפער הפוחמ גג םהמ דחא לכ לעמו ץע לש תורוקו םידומעמ םייונב

סרחה יפער ינפ לע תיטתסא הפדעה) שורבה ץע תופילק לש

תא הפיקמה ץע תספרמ התוא החתפתה ןדנישה יניינבב .(םייניסה

םידעתמ הפוקתה תא םיראתמה םיקיתע םירויצ .יתרוסמה ינפיה תיבה

.תיבה לש םייחה תכסמב וז תספרמ לש ידוחייה דיקפתה תא

תוטשפה לש תניינעמ האלכה םיאצומ ונא םיארומסה דמעמ תיילע םע

םייחה תכסמ תוכיאו תויטתסאה תויוכיאה םע ,רפכה תיב לש תיממעה

.תיבה תרגסמ לש תינשדח הריציב ,ןדנישה לשהמיומומ תפוקת


תיתוהמ הדימב הנתשמו עטקנ ינפיה תיבה לש יטתסאה חותיפה ךילהת

תוצראו ןיס תא שדחמ הלגמו םלועל תחתפנ ןפי .המיומומ תפוקתב

עיגמ הז יטילופומסוק ןדיע .היסא חרזמ םורדבו חרזמב תופסונ

,הרשע ששה האמה עצמאב ןפיל םיאפוריא לש םתעגה םע ואישל

.םישדחה קשנה ילכ ינפב הנגהל תולודג תוריט לש ןתיינבו


הרישע תוברת תוגיצמ וז הפוקתב םהילא תפשחנ ןפיש תויוברתה לכ

החתפתהש "תיריזנ"הו תיטקרטסבאה תינפיה וזמ רתוי תינועבצו

תינועבצ תוברתל הפישחה ,הרזה העפשהה .תומדוקה תופוקתב

תודמעמה לש םירוגמה תיב לע םג ךילהת לש ופוסב העיפשמ ,דחוימב

אלש ומכ ינועבצ תויהל ךפוה הפוקתה לש ינפיה תיבה .םיהובגה

,הכלב ,עבצב םידומע יופיחו םיטילבת ,ריק ירויצ .וימימ היה

שעורל הפוקתה לש ינפיה תיבה תא םיכפוה בהז ילעבו

.יטנגוורטסקאוהתה תיב

תפוקת הסינכהש יתוזחה שערה דגנ תינפיה תוברתה לש דגנה תבוגת

ךרד םיאצומ רוד ירומ ,םיפוסוליפ .אובל הרחא אל הרזה העפשהה

השיפתה תא ,תורוקמל ריזחהל ,תונשלו ליחתהל רתויב תירוקמ

.רתויב ןטק הדימ הנקמ הליחתמ "הכיפהמ"ה .תינפיה תיטתסאה

ירומש יתרבח "קחשמ" אוה יפוסוליפ-יטתסאה רסמה תרבעהל יעצמאה

םיחרוא המכו חראמ לש ימיטניא יתרבח שגפמ .םיחתפמ רודה

וז הטושפו הנטק תרגסמ .ויחרואל הת לפס ןיכמ חראמה וב ,םידדוב

לש םיקומע םירסמ ריבעהל תנמ לע רתויב םכחותמ ןפואב תחתופמ

תא םייקל תנמ לע .תמכחותמ תוטשפ לשו תועינצ לש ,הקיטתסא

דרפנ ןתיב ללכ ךרדב ,דחוימ רדח חתפתה ,הרומאה תרגסמב שגפמה

.התה שגפמ םייקתמ וב ,רצחב.ינפיה רפכה תיב אוה התה ןתיבל רתויב בושחה הארשהה רוקמ

וכפה גציימ אוהש םייסיסבה םיינפיה םיכרעהו תיעבטה ותוטשפ

,תונויערה .התה רדח בוציעב תונויערל רתויב בושחה רוקמל ותוא

הקומעו הננער הבישח ,םישדח םייח םילבקמ םירמוחהו םיטנמלאה

רדח לש תירעזמ תרגסמב - שדח ילכירדא םיגשומ םלוע תרצוי רשא

.ןטק התהיקוס


ןתיב לש העונצה תרגסמב התה ירומ הב וליחתהש תיטתסאה הכפהמה

תולכירדאה ינפ תא התניש רבד לש ופוסבו םישרוש התכה התה

לע בתכוהש םלועהמ יטילופה קותינה . 17-ה האמה תליחתב תינפיה

טקשה םע דחיב הרשע עבשה האמה תליחתב הואגוקוט תלשממ ידי

חורל םג ומאת ,סואכ תונש םייתאמ רחאל ןפי לע דריש יטילופה

- טקשהו יעבטה לא הרזח - תורוקמל הרזח לש תיטתסאו תיתוברת

.התה ךרד לש תיטתסאה הרותה סיסבב ויהש,םיתב ןפיב ונבנ םירשעה האמל דעו הרשע עבשה האמה תליחתמ

- "היקוס"המ החתפתהש תילכירדא הפשב יוליבו חוריא יניינב ,תוליו

."היקוסה ןונגס" ארקנ הז ןונגס .ןטקה התה תיבי'גיימ תפוקת


הרשע עשתה האמה לש הינשה תיצחמב םלועל ןפי לש התחיתפ םע דימ

ןפיל תיברעמה תוברתה תעפשה תרידח לש קומעו ריהמ ךילהת ליחתמ

רובע םירז םילכירדא ןפיב וננכת הליחת .תולכירדאל הז ללכבו

ןנכתל םירז םילכירדא ולחה ןכמ רחאל ,הילא ועיגהש םירז םימרוג

תיברעמה תולכירדאה .רבוגו ךלוה בצקב םיינפי םימרוג רובע

.הלודג תוריהמב ינפיה יונבה ףונה לע עיפשהל הליחתה


.תולכירדאל תוטלוקפ םג ןהבו תואטיסרבינוא המיקה ןפי ,ליבקמב

שדח רוד ןהב דמללו תוטלוקפה תא םיקהל ונמזוה םירז םילכירדא

עציה .תימלועה תולכירדאב הרשכה םע םיינפי םילכירדא לש

."םיינרדומ" םיניינבל שוקיבה םג לדג תינמז ובו לדג םילכירדאה


לש הדובעב תשכרנה תונמואכ תולכירדאה לש הכורא הירוטסיה רחאל

תולכירדאה תא דסממש יתמרד יוניש ןפיב לח ,הרומ תחת הילוש

לש תוהובגה הייסולכואה תובכשמ םירענ .רפסה תיבב שכרנ עוצקמכ

תא ,םירז םירומ תחת ,הטיסרבינואב ודמל הרשע עשתה האמה ףוס

לש תירבה תוצראו הפוריא לש םיניינבה יסופיט לש ןונכתה תרות

תודלות תא (םידמלמ ןיידעו) ודמיל ןפיב םג .תוליבקמה םינשה

ימורל הנממ ,ןוויל האלה הרבע ,םירצמב הלחהש העפותכ תולכירדאה

אל תיפוריא-ץוח תולכירדא .תונושה היתופוקת לע הפוריאל םשמו

.הז ללכב ןפיו םלועב םוקמ םושב םידומילה תינכתב הללכנ

רפסה יתבב םילבקמ ,הנש םישישו האמל בורק הזמ ,ןפי ילכירדא

םלועה יבחר לכב םהלש תוגלוקל ההז טעמכ תיעוצקמ הרשכה םהלש

.חתופמה


תעפות רתוי דוע הבחרתה רפסה יתבמ םיריעצה םילכירדאה תאצ םע

האמה תליחתו הרבעש האמה ףוס לש ןפיב "םיימואלניב"ה םיניינבה

.תימואלניבה הליהקל ןפי תופרטצהמ קלחכ ,וזהםלועמ ,םיינפיה םירגנה-יבר ,"ןאס-וקייאד"ה תוברת יכ ןייצל שי

תונמוא לש ליבקמ םלועב םייקתהל הכישממו הכישמה איהו הקספנ אל

םג התייה ןאס-וקייאדה תצובק ,יעבט ןפואב .תירוטסיהה היינבה

םע השדחה תולכירדאה לש רתויב בושחה הכאלמה ילעב לאיצנטופ

לש לעופב םושייב קלח תחקל ליחתה םקלח ןכאו ןפיל התסינכ

.השדחה היינבה


םירשעה האמה

ברעמה תעפשה םג ,המודקה ןפי לע ןיס לש העפשהה תדימל המודב

לכב תולכירדאה לע םג העיפשהו תללוכו הקומע ,תפחוס התייה

ןפי לש תיתוברתה הבוגתל המודב בוש ,לבא .םייחה תורדש

העפשהה לג רחאל הכותמ האצמ איהש האלפנה תיתריציה היגרנאלו

האמה תליחתב וליחתה ,תיברעמה העפשהה לומ םג ךכ ,ןושארה יניסה

םלועה תמחלמ רחאל ומיצעהש תירוקמ הריצי לש תוצוצינ םירשעה

.הינשה


תרוסמ לש התובישחו התמצועב םיינפיה םילכירדאה לש הרכהל הפיחדה

םייזכרמ םישיא .םייברעמ םילכירדאמ אקווד האב תינפיה היינבה

,טייר דיול קנרפ ומכ הנורחאה האמה לש תולכירדאה תודלותב

תוינויחה תא ברעמל ופשח ,םירחאו סויפורג רטלוו ,טואט ונורב

םילכירדא .יברעמה םזינרדומל םיקיתעה םיינפיה תונויערה לש

,םהמ ועפשוהש םירחא םיבר וא םירישיה םהידימלת ןיב ויהש םינפי

תולכירדאל םג תיתרוסמה תולכירדאה לש התובישחב ריכהל ולחה

.תיוושכעה,הינשה םלועה תמחלמב ןפי לעו םלועה לע ורבעש תושק םינש רחאל

תונש לש הינבה תפונת ידכ ךות ,תוששואתה לש םינש רחאלו

תינרדומה תינפיה תולכירדאה םישימחה תונש ףוסב הליחתמ ,םוקישה

ןונגס"ה ןיב בולישה .תימלועה בלה תמושתב בושח םוקמ סופתל

תחסונ רצוי ,ירוקמ ינפי "ןילבת" םע הלאה םינשה לש "ימואלניבה

האמה לש הינשה תיצחמה לש תולכירדאה םלועב תקתרמ החלצה

.ןפיב םירשעה


וזנק ינפיה אוה םלועב םירשעה האמה לש תולכירדאה ילודגמ דחא

תיתרקוי תורחתב הכז אוה םישימחה תונשב (Kenzo Tange) הגנט

חתפתה אוה זאמו המישוריהב הצצפה רתאב םולשה ןואיזומ ןונכתל

.יאמצע ןונכת דרשמ לעבכו ויקוט תטיסרבינואב ריעצ רוספורפכ

יכסמ לע הגנט וזנק לש ותדובע תא הלגמ ולוכ םלועה 1964 תנשב

ןוידטצאה תא ךכ ךותבו ויקוט תדיפמילוא תא םירקסמש היזיוולטה


לש הרוש םלועלו ןפיל םרת אוה לכירדאכ .בציע אוהש דחוימה

רוד לדיג אוה ויקוט תטיסרבינואב הרומכ .רתויב תובושח תוריצי

ושיקו (Arata Isozaki) יקזוסיא אטרא ומכ םיניוצמ םילכירדא לש

ינפב םיירוקמ םילכירדאכ וחמצ (Kisho Kurakawa) האווקורוק

.םישישה תונש ךלהמב םמצע


ואיבה םינייטצמ םירומו ןפי יבחרב תובר תוראופמ תואטיסרבינוא

םירצוי לש הכורא הרוש תימלועהו תינפיה תולכירדאה םלועל

תולכירדאה ינוחרי תא שדוח ידימ םיראפמש םידחוימו םינייטצמ

לש בולישהמ אב םייוושכעה ןפי ילכירדא לש דוחייה .ולוכ םלועב

םע הנש םישימחו האמל בורק הזמ ןפיב דמלנה יברעמה עדיה לכ

םייפוסוליפ םירסמ הב שיש הקיתע תילכירדא תוברתו תרוסמ

.םיינפיה םילכירדאה תושרל תדמועה םיילסרבינוא םייטתסאו