םיחרפ רודיס
.
"הקוש" ,יתרוסמ םיחרפ רודיס
.
יתרוסמ םיחרפ רודיס
,םינוש םיחרפ הנומשב
"ובונוקיא"
.
"וירוק" ,סיריא יחרפ
.
קובמב לטרגאב חרפ
"הריאגאנ" ,התה סכטל
 
,התה סכט חורב םיחרפ רודיס
חרופ ףיזש ףנע
 
"הנבירומ" ,ץיקה תישאר יחרפ
 
,הילמק יחרפו ןבדבודה תחירפ
"הרהוא"
 
,רדרדו האיגנרדיה יחרפ
"הרהוא"
 
"וצטגוס" האיגנרדיהה חרפ
 
,תורנ םע םיחרפ רודס
"ובונקיא"
 
"ובונקיא" םיחרפ רודסב רועיש
 
 
יאכז םירמ םיחרפ בוציע
 
 
אלפט סנגא םיחרפ בוציע
 
 
ןואיזומב םיחרפ תוגוצת
 
 
םיחרפ ירודיסב תומגדה
 
 
 
 
 


(םיחרפ רודס) הנבקיא

ירוצ לאינד

ןונגסב םיחרפ רודס תונמא איה "םיחרפ רמשל" (Ikebana) "הנבקיא"

ברעמבו דועב ."םיחרפה ךרד" (Kado) ודאק םשב םג תארקנה ,ינפי

רפסמב תשמתשמ "הנבקיא"ה ,לטרגאב םיפופצו םיבר םיחרפ םירדסמ

,חרפה ןיב הינומרה רוציל הנווכב םירדוסמה םיחרפ לש ןטק

.הביבסהו לטרגאה


רדסל וגהנ ,6-ה האמב םזיהדובה ץומיאל ליבקמב ,הקיתעה תעב

בצוה הובג תכתמ לטרגא .דובכ לש הווחמכ אהדובה לספ ינפל םיחרפ

ורדוס םיחרפ השולש .ינחלופה סכטהמ קלחכ ,רנו תרוטקל ילכ דצל

הבוגמ יצחו תחאכ וכרואש לועבג לעב חרפ בצוה זכרמב ,לטרגאב

לחה .םידדצה ינשמ המאתהב וחנוה םיפסונ םיחרפ ינשו ,לטרגאה

רודיס לש םייתרוסמ םיילמרופ תונונגס ןפיב וחתפתה 15-ה האמהמ

.(Ikenobo) "ובונקיא" םשב םיעודיה םיחרפ


תיטסיהדובה היגולותימהמ עפשוה (Rikka) "הקיר" -ה ןונגס

העשת וא העבש לע ססובמ הז ןונגסב רודיס .תיניסה היפוסוליפהו

ימסוקה רהה ,(Meru) ורמ רה תא םילמסמה ,לטרגאב םיחרפ ילועבג

דחא תא םג למיס דרפנ לועבג לכ .םיטסיהדובה ידי-לע שדוקמה

,קמע,רפכ ,םימ לפמ ,העבג ,רה תגספ :בגשנה ףונבש םיטנמלאה

,ךושחה דצל רחאהו ראומה דצל הנופ דחא חרפ רשאכ ,ךשוחו ,רוא

םידגונמה הריציה תוחוכ יתש ,(Yin-Yang) גנאי-הו ןייל זמר

.תיניסה הדגאב


לש םהיתבב 17-16-ה תואמב לבוקמ היה םיחרפ רודס לש הז ןונגס

רדחבש החמוגב גצוה םיחרפה רודיס .םימחולה דמעמו הלוצאה ינב

תונונגס וחתפתה הז ןונגסמ .רדחה רדהב בושח קלח היהו יזכרמה

.םירחא םיבר


תריציל איבה 16-ה האמב ןפיב חתפתה רשא התה סכטו םזיהדוב ןזה

םאותה עונצו קפואמ םיחרפ רודיס ,(Nageire) "הריאגאנ"-ה ןונגס

דחא חרופ לועבג לע ססובמ הז רודס .(Chabana) התה סכט חור תא

הריוואה תריציל רזעו ,דמוע וא יולת לטרגאב חנומה דבלב

.הוולשה


(ויקוט) ודא ריעה תוחתפתה םע ליבקמב , 18 -17-ה תואמב

היהש (Shoka) "הקוש" ןונגס חתפתה ,םירחוסה דמעמ תוקזחתהו

."הריאגאנ" ןונגס לש תוטשפה םע "הקיר" ןונגסב רדהה לש בוליש

לע ססבתה "הקוש" ןונגס .םיחרפה יפוי לע שגדה היה הז ןונגסב

,המדא ,םימש למסמה שלושמכ היירטמיסאב םירדוסמה םיפנע השולש

.רתוי םיישפוחו םישדח תונונגס וחתפתה תינרדומה הפוקתב .םדאו


תלוכסא ידי-לע גצוימה ינכפהמה (Moribana) "הנבירומ" ןונגס

םילטרגא ינפ לע םיחרפ ירודיס בוציעל איבה ,(Ohara) "הרהוא"

ירודיס .םיכמות םירזיבאב שומישבו ,םירועפו ,םיחוטש ,םידודר

תילמס הרהצהב וקפתסה אלו "עבטה ןמ תוארמ" וגיצה ולא םיחרפ

.דבלב


(Sogetsu) "וצטגוס" תלוכסאב םג תאטבתמ 20-ה האמה לש תויתריציה

םירמוחב שומיש ךות ,ישיא יוטיבו תישפוח הריצי הדדוע רשא

םירמוחבו םיבשעו םיערז ,םילע ,םישבי םיפנע ומכ םיינגרוא

ייומד םיחרפ ירודיס תריציב ףאו ,קיטסלפו תכתמ ומכ "םיינרדומ"

.יטסילאירוס וא טשפומ לוסיפ


חורל םמצע ומיאתה "ובונוקיא" תרוסמב םייתרוסמה תונונגסה םג

תלוכסא .שדחו ןשי ןיב תיטתסא הרשפ ואצמו תינרדומה הפוקתה

הכורא תרוסמ לע ססובמה שדח ןונגס תגציימ (Ko-ryu) "וירוק"

.רודל רודמ הרבעש


תולוכסאה שולש .הנבקיאל רפס יתב 2000-מ הלעמל םימייק ןפיב

לכלשכ ,"וצטגוס"ו ,"הרהוא" ,"ובונוקיא" ןה םויכ ןפיב תולודגה

.םלועה יבחרב םירוזפה םיפינסו ,םידימלת ןוילימ ינשכ ןהמ תחא

םדיבו םינושה רפסה יתב ידי-לע ורשכוה םיכירדמהו םירומה

ףוג אוה םלועה יבחרב "הנבקיא"ה לש גגה ןוגרא .הכמסה תודועת

.1956 תנשב דסונ רשא "Ikebana International" ארקנה


,תוימשרה תולוכסאל םיכייש םניאש ולא ידיב םג השענ םיחרפ רודס

םיחרפ ירודיס .ינפיה תיבב םויה ייחמ דרפנ יתלב קלח אוהו

םע םיהוזמ םידחוימ םיחמצו ,הנשה ימי לכ ךשמ תיבב םילבוקמ

למסמה ןרואה ץע ףנע .םילביטספו םידחוימ םיעוריא ,הנשה תונוע

לש ףנע םעו ,םירוענו תושימג למסמה ,קובמב םע דחי , תויחצנ

.הנשה שארל רודיסכ םיפדועמ ,תדבוכמ הנקז למסמה ,שמשמ תחירפ

תחירפ לש ףנע גיצהל לבוקמ ץרמב ישילשב םייקתמה "תונבה גח

חוכ םילמסמה סיריא יחרפ .תובובה תגוצת םע דחי קסרפאה

אוה קובמבהו ,יאמב ישימחב "םינבה םוי" גחב םיפדועמ תוירבגו

.ילוי שדוחב תוכרענה "הטאבנאט"ה תוגיגחב לבוקמה חמצלארשיב הנבקיא

ןמצנל ילא

'בגה איה לארשיב הנבקיא תצפהו דומילב היחה חורה

הנבקיאל רפס תיב 1966 תנשב הדסי רשא יאכז םירמ

.הפיחב "חרפה בוציע תונמאל ןפלואה"

דומיל תונש עברא רחאל לארשיל הרזח רשא יאכז 'בגה

הנבקיאה תונמאב רטסמ ראות תלעב ,ןפיב תוזכורמ

ןואיזומב האצמ ,ויקוטב (Sogetsu) "וצטגוס" תימדקאמ

ידומיל וזכרתה הב התואנ הינסכא הפיחב תינפי תונמאל

תוליעפ תונש שמחו םישולשכ ךשמב לארשיב הנבקיאה

.התכרדהב

ןואיזומב "חרפה בוציע תונמאל ןפלואה" שמיש וז הפוקתב

אשונב הפנע תוליעפ המייקתה וב לארשיב דיחיה זכרמכ

,םירגובמלו רעונל הריצי תואנדס ,תוכורעת ומייקתה .הנבקיא

זכרמכ ןפלואה שמיש ןכו ,תואצרה ,תומגדה ,תויומלתשה

.ץראה יבחרב ינפי ןונגסב חרפה בוציע תונמא תצפהל

תואמ וכרענ יאכז 'בגה לש הכורבה התוליעפ תונש ךשמ

.תוגוצת לש בר רפסמ ןכו ץראה יבחרב תומגדהו תואצרה

.ןפיבו לארשיב הכרעהל התכז וז הכורב תוליעפ

,תורימחמה תויתונמאה תושירדב דמעש רחאל ,1976 תנשב

-מ הרכהל "חרפה בוציע תונמאל ןפלואה" הכז

ןוגרא לש "184 לארשי" ףינסכ רכוהו "Ikebana International"

."םיחרפ תועצמאב תודידי" ותמסיסש הז בושח ימואלניב

הנבקיא ירבחו "חרפה בוציע תונמאל ןפלואה" ירגוב

תונמאל ןואיזומב תוכורעת תורשע וגיצה לנוישנרטניא

ולא תוכורעת .הבר הצרעהל וכזו ץראה יבחרבו הפיחב תינפי

ןיב שגפמהמ דלונש שדחה ןונגסל המב ושמיש

.תילארשי היווהה ןיבל "וצטגוס" תלוכסא

םייתרוסמ תודוסי תבלשמה תינרדומה "וצטגוס" תלוכסא

,ילארשיה רוביצב הבר תובהלתהב הלבקתה תישפוח הריצי םע

תווקל אווש םסקמ הז ןיאש" תעדל החכונ יאכז 'בגה

ילארשי ןונגס חתפל היהי ןתינ הנבקיאה דוסי לעש

".ילארשיה יווההו חורה תא ףקשיש


ףסונ עדימ

www.ikebana.co.il